Bez Petičního výboru by byl osud ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě již dávno potichu zpečetěn.

Vážení čtenáři, občané,

prázdniny nám utekly jako voda a nastal další školní rok. Určitě jste tak jako naše redakce netrpěliví a zvědaví, co se za dobu od společné schůzky, které se zúčastnila ředitelka ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě společně se zástupci Města Orlová a zástupci zřizovatele ZUŠ – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje událo.

Připomeňme si, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje přijal Petici za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě 11. září 2015, poté následovala řada jednání, kde se podařilo díky Petičnímu výboru, který od začátku letošního roku jako jediný aktivně pracuje na zachování výuky v současných prostorách ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě.  První jednání o osudu budovy orlovské ZUŠ se uskutečnilo na půdě Krajského úřadu – jako zřizovatele ZUŠ a to se zástupci Města Orlová a Petičního výboru.

Následovala schůzka 25. května 2015 v prostorách orlovské radnice.  

Přijde mi trochu zvláštní, že od té doby, co Petice existuje a co jsou vedena jednání o kterých by měli být informováni především rodiče studentů a také i široká veřejnost, tak na oficiálních stránkách
ZUŠ Orlová  nenajdete žádnou informaci týkající se tak závažného tématu.

Možná si kladete otázku, PROČ na stránkách školy žádnou informaci o záměru studenty přestěhovat, či jakékoliv jiné stanovisko vedení školy k tomuto tématu nenajdete. Já osobně si odpovídám informací, kterou uvedla 13. března na osobní schůzce s paní ředitelkou Zátopkovou, paní účetní Eva Sekelová. „Škola má webové stránky v rekonstrukci.“  Jen pro zajímavost, tenkrát jsem se ptal, proč je na webu školy k zhlédnutí pouze Výroční zpráva o hospodaření ZUŠ za rok 2007/2008. Dnes už pro změnu na webu nenajdete výroční zprávu žádnou.

Další velký otazník, zůstává viset nad otázkou „Kdo a proč vlastně stojí za záměrem výuku z jedinečné budovy s odpovídajícím zázemním, kterou nám závidí i ředitelé ostatních ZUŠ v okolí Orlové, přestěhovat ?“ Na to jsem ani já, ani Petiční výbor odpověď neobdrželi. Mohli bychom však spekulovat i v takové rovině, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jakožto i zřizovatel orlovského gymnázia, může uvažovat o záměru přestěhování orlovské ZUŠ také z toho důvodu, že prostory budovy, ve které sídlí Obchodní akademie a Gymnázium nejsou rovněž naplněny. Jak je již známo, spojení těchto dvou institucí se již realizuje.

Jaké je stanovisko zřizovatele orlovské ZUŠ ?

Ze společného jednání všech výše uvedených stran vyplynul závěr, že oba ředitelé, jak ředitelka Blanka Zátopková (ZUŠ) tak ředitel Mgr. Pavel Kubínek (GOA) dostali domácí úkol. Do konce srpna 2015 tedy do konce školních prázdnin měli oba ředitelé předložit laicky řečeno – svá vlastní pozitiva a negativa, která souvisí se záměrem výuku ze současných prostor ZUŠ přesunout do prostor GOA. Do 15. 8. 2015 měl na základě těchto materiálů a dalších ukazatelů ekonomického a finančního charakteru, vč. potřeby zateplení ZUŠ zřizovatel posoudit a vydat rozhodnutí – rozhodnuto však není.

Dokonce není ani jediná informace zřizovatele o tom, zda tato debata již proběhla ve výborech a komisích Kraje, jak sdělila přítomným na jednom z jednání náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková.

Nutno konstatovat, že uvedený materiál, který by dle mého názoru měl být alespoň Petičnímu výboru, který defakto odstartoval boj o orlovskou „zušku“, a který marně hledal argumenty, které by jej přesvědčily o oprávněnosti tohoto záměru – představen. Je snad tento materiál tajný? Existuje vůbec?

Petiční výbor, jehož činnost můžete také sledovat i na této Facebook stránce, si vyžádal písemné stanovisko, které mělo být podle příslibu doručeno do 1. září. Bylo to tak tak, jelikož datum odeslání
Sdělení k žádosti o informace ve věci zachování výuky v ZUŠ J. R. Míši v Orlové.“ Petičnímu výboru,  které má mimojiné i redakce portálu eOrlová k dispozici, bylo 27. 8. 2015.

Není potřeba orlovské občany zatěžovat celým čtyřstránkovým vyjádřením, proto mi prosím dovolte, abych vám níže uvedl jen ty nejdůležitější body.:

 1.  Poslední kontrola hospodaření ze strany zřizovatele ZUŠ J. R. Míši Orlová – Poruba proběhla v termínu 12. – 16. 11. 2012 a týkala se roku 2011 a 2012. Kontrolou byly zjištěny méně závažné nedostatky v oblasti inventarizace, úplaty za vzdělávání a účetní a formální nedostatky u cestovních náhrad. Paní ředitelka byla za tyto nedostatky ústně poučena.
 2. Zřizovatel přistupuje k základním uměleckým školám tak, že veškeré provozní náklady si hradí ZUŠ z úplaty za vzdělání. Pokud se ZUŠ dostane do problémů, výjimečně jí zřizovatel může poskytnout i příspěvek na provoz, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Za rok 2009, 2010 a 2014 získala ZUŠ od zřizovatele na provozní náklady příspěvek ve výši 181.300 Kč.  Dále dostává orlovská ZUŠ každý rok cca 95 tis. na zabezpečení soutěží. Od roku 2006 tak orlovská ZUŠ získala 853 tis.!
 3. Z dřívějších let bylo zřizovatelem povolen nábor žáků do maximální kapacity 570 studentů. V současné době je zřizovatelem akceptován maximální stav 478 dětí. Připomeňme však skutečnost, že se na osobní schůzce v březnu paní ředitelka Zátopková zmínila, že je škola schopna pojmout až 700 žáků. Úbytek studentů si ředitelka vysvětluje nezájmem dětí o umělecké vzdělávání Oproti tomu zřizovatel ZUŠ tento stav žáků vysvětluje současným způsobem financování volnočasových aktivit ze strany MŠMT.
 4. Zřizovatel nemá právní nástroj, kterým by mohl pozitivně usměrňovat naplněnost jakékoli školy nebo školského zařízení.
 5. ZUŠ v souvislosti s výší provozních nákladů a zejména nákladů na vytápění objektu školy realizovala se souhlasem rady kraje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku tepelné energie a související služby na dobu 15 let v předpokládané hodnotě 12,6 mil. Kč včetně DPH, bez investičních nákladů na rekonstrukci kotelny. Současně také žádala o poskytnutí účelových investičních prostředků na výměnu oken, zateplení spojovací chodby a regulaci systému vytápění. Objem prostředků poskytnutých ZUŠ od roku 2001 je uveden v následující tabulce.

Bohužel, ve čtyřstránkovém dopisu žádné konkrétní stanovisko zřizovatele ZUŠ J. R. Míši, které by vycházelo ze zadání „domácích úkolů“ obou ředitelům – skutečně není. Bude se tedy škola stěhovat nebo nebude? Kdy se to dozvíme? Na co zřizovatel čeká? Na to, kolik žáků se do nového školního roku
2015 / 2016 (ne)přihlásí?

Je víc než podivné, že v záležitosti, která se táhne od roku 2012 dodnes není jasno. A „projekt“ na přestěhování, který má údajně existovat a který počítá s náklady 12 miliony korun, stejně tak jako odhadované náklady na nutné opravy školy vyčíslené na 22 milionů korun někde leží v šuplíku.

Napadá mne otázka, zda výše uvedené „projekty“ – pokud to takhle mohu nazvat – jsou skutečné, či nikoliv. Pokud ano, kdo je zaplatil? A z čeho? Odkud se vzala cifra 22 milionů korun na nutné opravy školy? Byla na to zpracována nějaká studie nebo to je jen něčí odhad? Pokud ano, proč s ním nebyl seznámena veřejnost nebo alespoň Petiční výbor?

Další otazník visí nad posledním výše uvedeným odstavcem týkající se 12 milionové schválené a realizované investice na dodávku tepla. Z toho lze jednoznačně usoudit, že má škola vystaráno a tudíž termín stěhování v příštím roce je nesmysl. Nebo se snad nechá tato Krajem vynaložená investice propadnout?

 

Potřebuje ZUŠ nábor nových žáků nebo talentů ?

Rád bych navázal na body viz. výše. Pokud si paní ředitelka Zátopková vysvětluje nízký počet žáků na své škole nezájmem rodičů dětí o studium uměleckých oborů, proč je tedy v reportáži TV Polar řečeno, že při plošném výzkumu hudebnosti na školách budou vybrány talentované děti a ty dostanou příležitost studovat na ZUŠ? Jako rodič tohle chápu, tak, že když nemám talentované dítě a ono by se rádo naučilo hrát na nějaký ten nástroj – tak má jednoduše smůlu. Zkrátka, pokud nemáte talentované dítě, tak jděte např. do Domu dětí.

Nevím, ale mě osobně spíše to přijde jako konkurz na budoucí orlovskou SuperStar než nábor dětí ke studiu uměleckých oborů. Škola by hlavně měla děti lákat na studium  a ne jim klást podmínky. Pamatuji se, že jsem jako dítě neskládal žádné talentové zkoušky, abych mohl hrát na housle a později na kytaru, prostě moji rodiče šli, a zapsali mne. A to podotýkám, že se nepovažuji za člověka, který má hudební talent. Proč to tedy nejde nyní?

Samotného mě příkladně udivuje, když se současné vedení „zušky“ ani nesnaží rozšiřovat umělecké obory tam, kde to současná poptávka doslova vyžaduje, jako je tomu například u výtvarného oboru.

Na 9. zasedání zastupitelstva Dr. Plošková z odboru školství MěÚ Orlová vysvětlila formu příspěvků na studium následovně: Příspěvek na školné bude pouze pro talentované žáky, kteří budou působit ve více oborech, tzn., budou studovat nejen sborový zpěv, ale i např hru na klavír apod. Kde náklad na školné přesáhnou 7 tis. přičemž 3.800 si bude platit žák a 3.100 hradí město. Chápu, každá pomoc se cení, ale není toto trochu diskriminační? Neměly by se spíše podporovat sociálně slabší rodiny? Neměli bychom být spíše vděčni za to, že nám „zušku“ děti, kteří se opravdu chtějí učit školu obsadí? Není snad lepší mít více dětí ve škole kde bude každý studovat co ho opravdu baví než mít hrstku studentů, kteří budou pouze talentovaní ?

 

Jak probíhal nábor přímo v orlovské ZUŠ ?

„Takže teď máme zájem, velký zájem o mladší děti, kteří by začli nově ve sborovém zpěvu. Tady v Orlové, je hodně pěveckých sborů, ale u nás počítáme s tím, že sbor bude spolupracovat s našim orchestrem, takže to bude zase něco jiného.“ vychvalovala ředitelka Zátopková v reportáži TV Polar svou uměleckou školu.

Nedalo mi to a šel jsem se první náborový den podívat. Zajímalo mne, jak nábor dětí probíhá, zda je ve škole průběh nábor nějak organizován, kolik uvidím rodičů apod.  Na výsledek se můžete podívat v následujícím videu.

Po své návštěvě jsem paní ředitelce napsal email, ve kterém jsem jí zdvořile upozornil na skutečnost, že mne přivítala pouze židle u otevřených dveří školy a že jsem se jako rodič ve škole nevyznal a nevěděl kam jít a navrhl jí, že by bylo vhodné to změnit a umístit alespoň např. nějaké ukazatele, aby noví rodiče věděli kam jít. Paní ředitelka jen poděkovala

Ale aby to nebyl jen můj pohled na věc, ptal jsem se na Facebooku, aby občané napsali, jakou mají zkušenost oni z náborového dne na ZUŠ. A tady je jeden příklad:

Byli tam jen rodiče, kteří tam doprovází děti každý rok a čekají na ně u bufetu, ale nezastihla jsem nikoho jiného, kdo by šel kolem nás, takže můžeš počítat naší rodinu, která se šla zapsat a ono to ani tak nejde říct, protože nábor probíhá ve třídách, které jsou někdy i zavřené, když se tam probírá studium s rodiči. Jinak jsme tam byli první náborový den kolem 14 hodiny.“ řekla jedna naše čtenářka.

Vaši zkušenost s náborem dětí na ZUŠ prosím vyjádřete v dotazníku zde.

Co se týče propagace, mohu konstatovat, že po městě bylo nalezeno pouze pár zcela nevhodně umístěných informačních letáčků viz. následující fotografie.

11899836_1665283527045975_8449794982382269170_n

Najdete informační letáček ZUŠ? Mimochodem, tento stojan je u SŠ Dakol.

 

 

11902595_1664937230413938_2019103883004362240_n (1)

Takhle láká nové tváře např. ZUŠ Sokolská v Ostravě

 

Město Orlová má ve věci orlovské „zušky“ jasno „Škola zůstane!“

Docela mne zajímal Plošný průzkum hudebnosti, který měl být v termínu od 2. – 4. září prováděn ve spolupráci s Městem Orlová, jak deklarovala ředitelka ZUŠ v materiálu, který portálu eOrlová poskytla na začátku srpna.

V Orlovských novinách, které vyšly 25. září byly zveřejněny výsledku náboru, které prozradily, že bylo v rámci průzkumu hudebnosti prozkoušeno na základních školách na 720 dětí, přičemž pozvánku na možnost zápisu do výuky obdrželo 320 dětí.

Rozhodl jsem se tedy ještě v této věci požádat o stanovisko místostarostku Orlové, Mgr. Bc. Renátu Potyšovou, které jsem měl v úmyslu doplnit o bližší informace týkající se zpracovaných materiálů ředitelky Zátopkové a ředitele orlovského gymnázia Kubínka, které prozatím nebyly Petičnímu výboru poskytnuty. paní místostarostka mne velmi ochotně přivítala a ve čtvrtek 7. 10. 2015 jsme záležitost projednali.

Paní místostarostko, paní ředitelka Zátopková obdržela před prázdninami za úkol vypracovat materiál, ve kterém měla uvést, jaké prostory a další věci potřebuje pro kapacitu 500 žáků. Můj dotaz zní, byla kapacita naplněna nebo je v tuto chvílí více žáků v ZUŠ?
„Tady bych prvně připomněla článek, který vyšel v Orlovských novinách, kde paní ředitelka Zátopková píše o výsledcích náboru nových dětí ze základních škol. Zde musím konstatovat, že tak jak nám bylo z její strany neustále tvrzeno, že má určitý strop, za který nemůže jít, tak je nyní jasně vidět, že to není pravda. Podle mne je nyní kapacita 500 žáků naplněna.“

Minulý týden se konala porada ředitelů orlovských škol. Jak dopadla?
„Já jsem se domnívala, že paní ředitelka Zátopková na poradu přijde. Bohužel nepřišla, takže jsem se tázala následně odboru školství z jakého titulu se tedy paní ředitelka této porady nezúčastnila.  V nejbližší době nás ještě čeká porada ředitelů mateřských školek a poté bychom se snad mohli i sejít s paní ředitelkou Zátopkovou.“

… my jsme za jakékoliv situace připraveni ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě bránit. Patří to tady, ZUŠ patří do tohoto města, má to úžasné sály, úžasnou akustiku. Škole jsme nyní pomohli zakoupením klavíru, schválili jsme na radě dotace pro extrémně nadané žáky, takže věřím, že toho paní ředitelka využije a bude se snažit.


Rád bych se vrátil ke zmiňovaným dotacím pro extrémně nadané žáky. Nedomníváte se, že by takto pojatá pomoc mohla rodiče dětí spíše odradit? Z pohledu rodiče např. řeknu, že syna by bavilo se naučit na bicí, ale neumí zpívat, a nebavilo by ho hrát na klavír tak má prostě smůlu, pokud tedy nejsem rodič, který si to může se svým platem dovolit. Takže já jsem spíše očekával pomoc z opačného směru, že bude pro ZUŠ lepší, když budeme mít např. místo 500 žáků 800, přičemž každé dítě se bude moci věnovat opravdu jen tomu, co ho baví.
„To si myslím, že ne, protože si myslím, že pokud máte dítě, o kterém víte, že je extrémně nadané, že mu nedělá problém ani hra na klávesy, na nějaký dechový nástroj ani zpěv například a měl byste za každý kroužek zaplatit 3.500 Kč / rok, tak to máme už 10.500 Kč.“ 


Vraťme se teď k náboru na ZUŠ. V TV Polar, která odvysílala reportáž týkající se náboru nových dětí pro školní rok 2015/2016. Bylo to pojato stylem „Chceme talentované děti.“ Takže já z pohledu rodiče si řeknu, nevím zda má to mé dítě talent, a zapochybuji o tom, zda má vůbec cenu na takový nábor jít. Jak to vnímáte vy?

„Bylo to špatně řečeno, to souhlasím.“ 


Paní Potyšová, ten návrh přestěhovat ZUŠ ze současných prostor byl z hlavy paní ředitelky? Kde tedy paní ředitelka vzala čísla jako 20 mil. na opravu školy, 12 mil. na přestěhování školy.
„Ano. Když jsem se však ptala na nějakou ekonomickou rozvahu, co se týká nákladů na stěhování, vybavení, nové ozvučení sálů apod., tak na to mi nikdo nedokázal odpovědět. Později jsem se dozvěděla, že paní ředitelka vycházela údajně z nějakých starých odhadů, jelikož se údajně o tomto záměru už i v minulosti hovořilo.“

„zuška“ se bude prezentovat i na městských akcích, tuším že po Vánocích nás čeká jedna výstava kde se prezentují školy ze širokého okolí, takže i tam se bude konečně ZUŠ J. R. Míši prezentovat …


Co čeká tedy ZUŠ dál? Jak se bude vyvíjet pomoc ze strany města ?
„My jsme paní ředitelku na jednom jednání vyzvali ať nám sepíše do pro tu školu potřebuje, paní ředitelka nám předložila asi 3, 4 stránky. My jsme to následně zhodnotili, s některými body jsme paní ředitelku poslali na Kraj a z těch ostatních jsme už nyní realizovali pořízení klavíru. Klavír je v majetku města, ZUŠ jej má ve výpůjčce a je možno s ním působit i navenek. Nyní tady je ta podpora extrémně nadaných žáků a dalším krokem bude realizace lazení pianin z městského rozpočtu, které už v ZUŠ jsou. Dále jsem navrhovala, aby se z městského rozpočtu koupily nějaké hudební nástroje, které by mohly být následně propůjčeny Komunitnímu centru Maják v Orlové.“ 


Jsou už nějaké plány či vedeny nějaké diskuse jak se mohou využít prázdné pavilony v prostorách „zušky“?

„Zatím ne.“


Ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jako zřizovatele ZUŠ, které mělo být verdiktem o dalším osudu ZUŠ jsem nenalezl žádné konkrétní stanovisko, které by alespoň napovědělo, zda se bude ZUŠ stěhovat či nikoliv. Proč to tak je?
„Vzhledem k tomu, že jde i o politickou záležitost a na tom se shodne více lidí, tak můžeme s nějakým takovým stanoviskem počkat po volbách do Krajského zastupitelstva.“

… jak jsem již uvedla, o ZUŠ budeme bojovat, i pan starosta má ke škole srdeční záležitost jelikož tam chodil hrávat, mé dcery tam také chodily …

 

Je zájem ředitelky o prosperování současné ZUŠ skutečný ?

Nevím, kdo konkrétně stojí ze reportáží TV Polar o náboru nových žáků, ale je to asi jediná propagace, za kterou můžeme „pochválit“. Letáků jsem si po městě nevšiml, ale chápu, je to otázka peněz, a tady se počítá každá koruna. Další plus bych připsal za pozitivní komunikaci paní ředitelky, a to zejména v její ochotě poslat čtenářům informace o náboru (viz. náš článek). Žádost o zaslání nabídky studia pro školní rok 2015/2016 byla paní ředitelce Zátopkové zaslána 22. 7. 2015. Paní ředitelka však trvala na tom, že bude nejlepší, abychom informace zveřejnili těsně před začátkem nového školního roku. Nabídku pak ke zveřejnění zaslala 18. 8.

Vzhledem k dotazům, které chodily od čtenářů, kteří reagovali na zveřejněný článek, jsem paní ředitelku požádal o odpovědi, s tím, že budou samozřejmě zveřejněny.  Na co se čtenáři ptali si můžete přečíst níže:

Vážená paní ředitelko,

na základě ohlasů čtenářů našeho portálu bych Vám rád položil pár otázek, abych mohl na ně mohl za redakci věrohodně odpovědět. Vaše odpovědi budou následně zveřejněny pod diskusi, kterou rozpoutal článek o náboru nových talentů pro následující školní rok. Jen pro Vaši zajímavost, článek oslovil celkem 3.684 uživatelů sociální sítě Facebook.

 • proč má Facebook stránky pouze výtvarný obor ZUŠ? Je to velká škoda, že tyto stránky nemá i obor hudební popř. celá škola jako taková.
 • je pravda, že za přestěhováním školy do budovy gymnázia je údajné propadání se budovy či jiné podobné vlivy?
 • je pravdou, že se budova stěhuje proto, že někdo potřebuje její pozemky?
 • proč je termín náboru nových žáků od 14 – 17 hodin? Většina rodičů je pracujících, a třeba já, který se do Orlové z práce dostanu až po půl páté, šanci tak šanci přijít s dítětem moc nemám.
 • proč nebyla prodloužena smlouva paní učitelce Petře Rašíkové, která má zkušenosti a má velmi dobré výsledky? Není to škoda přijít o takového kvalitního pedagoga? Portál disponuje informací, že její místo nahradila nová a teprve začínající učitelka.
 • Proč na posledním zasedání zastupitelstva, na kterém se projednávala i záležitost kolem ZUŠ.

Předem zdvořile děkuji za Vaše odpovědi.

DROZDÍK Petr

 

ODPOVĚDI PANÍ ŘEDITELKY ZÁTOPKOVÉ

 1. Učitelka VO p. Jozefková a uč. kytary a skladby p. Pastirčák si Facebook založili jako podporu a prezentaci výuky svých předmětů, všichni ostatní vyučující mohou obohatit svou výuku o tento fenomén podobným způsobem. Na oficiálních školních stránkách tento systém nebudeme využívat.

    2.  V budově školy jsme nezaznamenali žádné důlní vlivy, propadání budovy ani jiné tohoto charakteru.

   3.   Škole patří pozemky pouze pod budovou, veškeré pozemky kolem školy patří městu Orlová.

   4.   Rodiče, kteří mohou navštívit školu např. v dopoledních hodinách nebo po 17. hodině, si mohou a
        většinou telefonicky dohodnou jiný termín návštěvy naší školy.

   5.   Paní uč. Rašíková nepracovala ve škole na pracovní smlouvu ale na dohodu, v této formě nechtěla od
        1.9.2015 na naší škole ve výuce dále pokračovat.

 

Vzhledem k tomu, že jsem nějak nepochopil odpověď týkající se ukončení pracovního poměru paní učitelce Rašíkové, požádal jsem paní ředitelku o upřesnění, proč jí tedy nebyla nabídnuta pracovní smlouva klasická, když si jejich kvalit lidé cení. Bohužel jsem se setkal už jen s následující odpovědi:

„Důvody toho, proč paní učitelce nebyla nabídnuta pracovní smlouva, jsme projednali s ní.“

Za zmínku stojí také stojí další aktivita ze strany Petičního výboru, který přišel na 7. Zasedání Zastupitelstva města Orlová, které se konalo dne 22. června 2015. Byla to konkrétně Táňa GROCHOLOVÁ a Radim LAPŠANSKÝ, kteří přišli zastupitele, radní a vedení města informovat o aktuálním dění okolo orlovské umělecké školy a přišli vlastně „lobovat“ za pomoc města, aby byla tradiční výuka zachována v současných odpovídajících prostorách. Vedení zušky a ani nikdo z učitelského sboru takovouto ochotu jednat neprojevil.

Budu upřímný, z mého pohledu je angažovanost paní ředitelky do rozvíjení současné výuky ZUŠ J. R. Míši spíše nucený než spontánní. Srovnávám to např. s oderskou uměleckou školou, kde jsem doslova lapal po dechu když mi paní ředitelka vysvětlovala co všechno si dokázala sama zařídit. A přitom stačí opravdu tak málo.

Proč není na oficiálních webových stránkách informace o tom, že chce vedení školy zachovat výuku v současných prostorách? Že chce zachránit tradiční výuku uměleckých oborů v Orlové a přizpůsobit se požadavkům zájmu veřejnosti? Proč se paní ředitelka brání např. sociální síti Facebook, která má obrovské možnosti a je hlavně ZDARMA a pokud na to nemá kapacitu, nebo člověka, který by to obhospodařoval, určitě se mezi rodiči či přáteli školy najde dobrá duše, která těch pár hodin týdně propagaci školy bude věnovat.

Možná je paní ředitelka už hodně unavená a chtělo by to vstříknout do žil orlovské umělecké škole novou krev. Novou, schopnou krev, která by školu opět naplnila a postavila na nohy.

Nenechme si vzít odpovídající budovu pro orlovskou základní uměleckou školu, nenechme si vzít bohatou historii, kterou tato škola Orlové přinesla, školu, která nese jméno J. R. Míši. 

 

Vzpomeňme jen na slova hudebního skladatele Václava Trojana, který kdysi o J. R. Míšovi na adresu Orlovanů pronesl: „Vy ani nevíte, jak velký umělec mezi vámi žije!“ 

 

DROZDÍK Petr


 

Odkazy:

Web města Orlová –  „Město trvá na svém .. “ 
http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/29415-mesto-trva-na-svem-rika-mistostarostka-mgr-bc-renata-potyova.html

Web města Orlová – Rozhovor s ředitelkou ZUŠ, Blankou Zátopkovou
http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/28477-rozhovor-s-blankou-zatopkovou-reditelkou-zu-j-r-mii-v-orlove-porube.html

Web města Orlová – Boj o zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě
http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/28476-boj-za-zachovani-budovy-zu-j-r-mii-v-orlove-porube.html

Web města Bohumín – Městem hýbe boj o budovu ZUŠ
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/novinove-clanky/29748-mestem-hybe-boj-o-ne-stehovani-lidusky.html

Deník Karvinsko – Do „lidušky“ nejčastěji s kytarou …
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/do-lidusky-nejcasteji-s-kytarou-ale-treba-i-k-harfe-20150826.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..