Shrnutí činnosti petičního výboru za záchranu orlovské ZUŠ

Petiční výbor (dále jen PV), na základě požadavku MSK – náměstka hejtmana kraje, Ing. Jaroslava Kanii, viz dopis č.j.: MSK 128173/2018, ze dne 11. 9. 2018, adresovaný starostovi města Orlová, Ing. Tomášovi KUČOVI, inicioval řadu jednání napříč politickým spektrem orlovského zastupitelstva města (ZMO).

PV postupně zval ke společnému jednání, týkající se problematiky zachování budovy orlovské ZUŠ, jednotlivé zástupce a členy politických stran a hnutí ZMO. Cílem těchto společných schůzek bylo členy ZMO a nového vedení města Orlová, seznámit s celkovým průběhem jednání mezi PV, zřizovatelem orlovské ZUŠ J. R. Míši – Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s bývalým vedením města Orlová a dalšími dotčenými státními orgány či oslovenými institucemi v průběhu let 2015 – 2017.

Dalším cílem těchto společných schůzek bylo zjistit, jaké stanovisko k dané věci zaujímají noví členové ZMO a zda PV, petenti i občané Orlové mohou i nadále počítat s kladným postojem k záchraně budovy orlovské ZUŠ a její využití pro výuku v těchto prostorách. Dále také, zda-li bude nové složení ZMO ochotno dále jednat o nabídce zřizovatele viz výše citovaný dopis náměstka hejtmana kraje MSK.

Vyjma hnutí ANO 2011, přijali pozvánku a zúčastnili se jednání s Petičním výborem politické kluby, případně jednotliví členové orlovského zastupitelstva. Buď přišli námi pozvaní předsedové klubů, popř. pro svou pracovní vytíženost se zúčastnili zastupitele jejich klubu.

Ze všech realizovaných jednání vyplynula pozitivní stanoviska k výše uvedené problematice a je zřejmé, že i nově zvolené ZMO je pro zachování budovy a výuky ve stávajících prostorách budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě. Na základě již přijatého usnesení ZMO je samozřejmostí pro vedení města dále jednat se zřizovatelem o možnostech případného převodu a rekonstrukci budovy ZUŠ, která se neustále odkládá. Rodičovská veřejnost ani zástupci Města Orlová nechtějí mít výuku oborů LŠU soustředěnou do přelidněné sídlištní zástavby, a to z mnoha logických i faktických důvodů, jako např. snížení kapacity školy a fatální absencí parkování v sídlištní zástavbě města (viz také studie proveditelnosti kterou nechal zpracovat ředitel orlovské GOA, Kubínek), kdy v současnosti není možné v nejbližších pěti letech počítat ani s odlehčením sídlištního parkování u rekonstruovaného orlovského náměstí, a dále nutnosti při větších akcích si pronajmout sál např. v Domě kultury města Orlová (DKMO) a v poslední řadě i finanční nevýhodnost přesunu výuky do prostor GOA a následného zbourání unikátních prostor a odpovídajícího zázemí budovy současné ZUŠ – jak má v plánu zřizovatel.

Během jednotlivých jednání bylo také dáno na zřetel, že je důležitá vhodná odpovídající spolupráce učitelského sboru s vedením ZUŠ situaci řešit ku prospěchu a zájmu žáků, nikoli za účelem snad pohodlnosti několika kantorů, což se však s politováním vlastně neděje. Škola není odpovídajícím způsobem propagačně vidět, nemá zájem na masivnější propagaci svých koncertů a činnosti, a to i přes snahu tuto spolupráci případně společně dále rozvíjet. Činnost školy se tak bezdůvodně dostává do ústraní zájmu orlovské veřejnosti a o to komplikovanější je nábor nových žáků – což vyvolává pouze pochyby. Významně je také opomíjen směr a rozvoj kapacit uměleckých oborů, kde je převis a zájem poptávky veřejnosti pro umělecké vzdělávání. Politování také zaznělo na adresu pedagogického sboru, který za celou dobu neprojevil iniciativu se s Petičním výborem či zástupci města sejít. Petiční výbor i zástupci města mají především zájem na kvalitních podmínkách pro výuku studentů uměleckých oborů a nutnosti nabízet rodičovské veřejnosti umělecké směry ke vzdělávání, o které má veřejnost zájem a především rozšíření u těch oborů u kterých je abnormální převis zájmu. Důležité je také uspokojení zájmu spádových oblastí města Orlové o umělecké vzdělávání, kde je převis zájmu a spádové obce nejsou schopny tento zájem pokrýt vlastními silami.

Město Orlová také může současnou budovu orlovské ZUŠ případně využít k dalším aktivitám a to tak, aby byla budova plně využita v rámci kulturního i společenského vyžití pro občany města. Reaguje tak na historii, kdy byla budova orlovské ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě významným nositelem zájmu kulturního dění v Orlové.

Iniciativa záchrany budovy současné ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě s výukou v těchto prostorách má své opodstatnění a logiku, která je navíc i podpořena ze strany odborné veřejností a podepsanou peticí s více jak 900 podpisy (za 14 dní). Záměr zachovat výuku ve stávajících prostorách a soustředit opravy a modernizaci prostor pro další generace zájemců o umělecké vzdělávání bylo v zájmu předchozího zastupitelstva města Orlová a je i nadále v zájmu současného ZMO.

Nutno připomenout, že předchozí hejtman Moravskoslezského kraje, Miroslav Novák dal na 20. zasedání Krajského zastupitelstva jasný příslib, že Kraj nepůjde proti vůli města Orlová. Dále nutno připomenout, že pokud budeme hovořit o zanedbaném stavu současné budovy orlovské ZUŠ, pak jde o pochybení ze strany jejího zřizovatele, potažmo nezájmu vedení školy, jelikož se o budovu dlouhodobě nezajímali. Není tedy možné, aby současné vedení MSK tuto situaci řešilo zbouráním budovy a přemístěním výuky do jiných a kapacitně nevyhovujících prostor.

Proč stěhování ZUŠ nechceme? Zejména z těchto důvodů: dramatický nedostatek parkovacích míst v sídlištní zástavbě, menší prostory pro pořádání koncertů a tím i nutnost pronájmu dalších sálů mimo budovu výuky, snížení kapacity, kolize výuky žáků ZUŠ a GOA.

Chronologicky seřazené jednotlivé důležité momenty z jednání naleznete v této příloze.

DROZDÍK Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..