Petiční výbor i vedení města Orlová řeklo k orlovské zušce zastupitelstvu Moravskoslezského kraje jasné NE !

Vážení čtenáři,

ve čtvrtek 23. června 2016 proběhlo 20. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, na kterém se mimo jiné projednával i osud orlovské Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové – Porubě.

Osud orlovské lidušky byl na programu zasedání označen jako „Informace o záměru využití kapacit budov škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem ve městě Orlová.“ který předkládala náměstkyně hejtmana, Mgr. Věra Palková.

Můžeme říci, že toto zasedání bylo klíčové pro další osud orlovské základní umělecké školy, která stojí na prahu její „účelové“ likvidace. Píšeme účelové protože všechna dosavadní jednání a snaha komunikovat a najít konstruktivní dialog, který by byl přijatelný pro všechny zúčastněné strany tomu odpovídá. Průběh celé kauzy si každý může přečíst v samostatné kategorii, kde jsou všechny informace a články chronologicky seřazeny.

Nesmíme opomenout také 15. zasedání Zastupitelstva města Orlové, které zastupitelstvu MSK předcházelo. Zde patří poděkování zastupitelům města Orlové za to, že usnesením vyslala zástupce Města na krajské zastupitelstvo, aby jasně deklarovalo svůj nesouhlas se záměrem zřizovatele ZUŠ J. R. Míši přestěhovat do nevyhovujících prostor Obchodní akademie Orlová, jejíž studenti se definitivně k 1. září 2016 stěhují do orlovského Gymnázia.

Vyslána byla 1. místostarostka Mgr. Renáta POTYŠOVÁ (ANO), která si připravila velmi působivou řeč. Za Petiční výbor vystoupila Táňa GROCHOLOVÁ, která bez okolků velmi razantně všem zastupitelům Moravskoslezského kraje pomohla nahlédnout pod pokličku celé kauzy. Za portál eOrlová, který jako jediné médium napříč Moravskoslezským krajem informuje o kauze kolem orlovské ZUŠ, vystoupil Petr DROZDÍK, ten po náměstkyni Palkové požadoval vysvětlení, co z článku, který byl údajně tiskovou chybou prezentován na webu MSK jako Otevřený dopis radním Moravskoslezského kraje, považuje na „snůšku úsměvných spekulací,“ jelikož článek vycházel z informací, které portálu eOrlová poskytla Policie ČR, Městská policie Orlová, sociální odbor města Orlová a Úřad práce Karviná.

palkova_mskNáměstkyně hejtmana, jak ostatně můžete zhlédnout ve videozáznamu z celého Zasedání zastupitelstva MSK (bod 6/7 – Informace k záměru … začíná na stopáži 1:01:35) reagovala s ironickým úsměvem na tváři a sdělila, že to na zastupitelstvu nebude řešit, jelikož ze zasedání nechce dělat komedii a že odpoví písemně. Musím konstatovat, že od zastupitelstva MSK uplynulo k dnešnímu dni již 13 dní a žádnou odpověď jsem neobdržel. Bylo vidět, že účastí občanů Orlové byli samotný hejtman i jeho náměstkyně zaskočeni a jejich nervozita by se možná dala i krájet.

Vzhledem k tomu, že bylo na webu Moravskoslezského kraje prezentováno, že byl článek zaslán jako otevřený dopis radním Kraje, oslovil jsem tedy emailem všechny radní s žádostí o jejich vyjádření k údajnému otevřenému dopisu s tím, že bych rád znal jejich stanovisko k této věci. Neodpověděl ani jeden.

Přibližně po týdnu však přišla na mnou oficiálně zaslaný dotaz Kraji odpověď, ve které mne informují jen o tiskové chybě a záměně s jiným Otevřeným dopisem – .a to bez omluvy, která si myslím, že by po takové chybě měla následovat.

Vedení Kraje MSK však náleží omluva z mé strany a to za informaci v předešlém článku, kde bylo uvedeno, že Kraj městu Orlová účast ve výběrové komisi na nového ředitele ZUŠ neumožnil. Zde došlo nedopatřením k záměně ustanovení vyhlášky 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí dle § 2, odst. 1 a odst. 2, který je příslušný školám zřizovaným Krajem.

V každém případě považuji reakci uveřejněnou na webu MSK za nepřiměřenou a neprofesionální. Dále jsem radním Moravskoslezského kraje sdělil, že nehodlám upustit od věcného a konstruktivního argumentování a uchylovat se k nekorektním a předrážděným výlevům, jichž se v současnosti dopouští náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková.  Tuto reakci považuji za faul silnějšího vůči slabšímu a za urážku všech občanů, kteří usilují o zachování výuky v současném objektu ZUŠ v Orlové – Porubě, a jsou v této věci angažování. My, občané Orlové, jsme pro konstruktivní dialog vedoucího k vypracování projektu, který bude podporovat zachování budovy ZUŠ ke stávajícímu účelu a zároveň navrhne smysluplné řešení situace k udržení tohoto specifického zařízení. Místo toho lze z již proběhlých jednání se zřizovatelem orlovské ZUŠ zaznamenat pouze nezájem.

 

Co k Zasedání zastupitelstva podotkla místostarostka Potyšová ?

zastupitelstvo_MSK_Potysova

Vystoupení místostarostky Renaty POTYŠOVÉ (ANO)

 

Vážení kolegové, přátelé a spoluobčané,

na základě pověření zastupitelstva města Orlová ze dne 20. 6. 2016, jsem dnes v bodě 6/ 7 vystoupila na zastupitelstvu MSK ve věci zachování ZUŠ J.R. Míši v původních prostorách.
Pan hejtman, spolu s paní náměstkyní, nedokázali zakrýt nonverbálními projevy své pocity.

Ve věci možných energetických úspor vyplývajících z připojení na „primer“ si vyžádá pan hejtman posudek energetiků a dále doporučuje ve věci samé referendum.

Vyjádření zastupitelů a otevřený dopis Rady města nepovažuje za přání občanů.

Přeji krásný den

Vaše Renata Potyšová

Obrázek o vedení MSK si udělejte sami. Nicméně naše stanovisko ve věci ZUŠ si již vyžádala kancelář ministerstva financí Andreje Babiše.

 

Zdroj.: Facebook ANO, tohle je Orlová

 

Táňa GROCHOLOVÁ – Vytíženost školy a hospodárnost provozu ZUŠ je především odrazem neprofesionality vedení školy a nedostatečnosti využití kontrolních funkcí zřizovatele.

zastupitelstvo_MSK_Grocholova

Zněl jeden z důvodů, které členka Petičního výboru Táňa Grocholová přednesla zastupitelům Moravskoslezského kraje. Celé vyjádření si můžete přečíst níže:

Zástupci petičního výboru ke styku se státními orgány dle ust. §3, odst. 3 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním v platném změn pro Petici za zachování základní umělecké školy Jiřího Rudolfa Míši v Orlové – Porubě. 

Vůli petentů, a dnes lze již říci, že celého zastupitelstva města Orlová, je zachování ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě v objektu na stávající adrese ul. Slezská č.p. 1100 v Orlové – Porubě. 

Petice je k dispozici orgánům MSK od 15. dubna 2015, kdy byla doručena na podatelnu úřadu. 

Důvody požadavku petentů jsou ve zkratce tyto:

1. Přemístění ZUŠ, respektive její činnosti do objektu stávající obchodní akademie, aniž by předem bylo vyřešeno využití stávajícího objektu ZUŠ, je v rozporu s účelem, k němuž objekt slouží a hospodárným nakládáním s majetkem MSK. 

2. Stávající objekt ZUŠ je speciálně zřízen a skolaudován za účelem výchovy umění, a to jak mladé populace, tak ostatní veřejnosti a je zcela způsobilý tuto funkci plnit dále.

3. Objekt OA nejí schopen ani při zcela mimořádných nákladech v sobě absorbovat všechny dosavadní funkce a schopnosti ZUŠ. V žádném případě nebde možno zřídit koncertní sál se zcela unikátní akustikou, jakou má tento sál v dosavadní budově ZUŠ. 

4. Vytíženost školy a hospodárnost provozu ZUŠ je především odrazem neprofesionality vedení školy a nedostatečnosti využití kontrolních funkcí zřizovatele.

5. Pod dobrým vedením školy lze podstatně rozvinout vytíženost školy, rozšířit její vybavenost pomůckami, prospěšně zužitkovat volné kapacity a rozšířit vnější funkce školy. 

Naplněnost ZUŠ se neodvíjí od demografických zjištění, neboť není školou s povinnou školní docházkou, nýbrž zájmovou. 

Její potřebnost narůstá s růstem negativních jevů v populaci dětí a mládeže a potažmo pak dospělých. 

Stav frekventantů je plný. Je omezen limitním číslem ze strany zřizovatele, které je hrubě pod kapacitními možnostmi školy. 

Vybavenost je ovlivnitelná dobrou komunikací školy s orgány města a privátními subjekty. 

Od loňského roku ZUŠ od Města Orlová nic nepožadovala.

Volné prostory bez zvláštních úprav lze naplnit Těšínským muzeem a pedagogicko-psychologickou poradnou (oboje v majetku MSK).

Proti tomu volný prostor v obchodní akademii lze vyplnit sociálním zařízením ve vlastnictví zřizovatele a případnou technicky zaměřenou školou, a to téměř bez stavebních úprav. 

Materiál 6/7 –  Informace o záměru využití budov škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem ve městě Orlová:

  • je nekorektní a tendenční,
  • nemá oporu v odborných zjištěních a nevyjadřuje komplexnost řešení,
  • užívá zdroje, které nemají kvalifikovaný způsob zjištění.

Demografické informace a informace o předchozích postupech při slučování škol jsou pro tento případ zcela nadbytečné a zavádějící. Nic nevypovídají o vnějších podmínkách ZUŠ. 

Hovoří se o řešení stavu a využití majetku MSK, ale není předložena konfrontace s jinými možnými variantami řešení. 

Zároveň chybí porovnání nákladovosti na jednotlivá řešení s ohledem na vnější funkce jednotlivých zařízení i v budoucnu. 

O zastaralosti a snížené funkčnosti ZUŠ materiál obsahuje zcela zcestné informace. 

S jakou seriózností je materiál zpracován, když zpráva České školní inspekce z roku 2015, o níž se také zmiňuje, neobsahuje odkaz na závazné podklady, z nichž čerpá informace. Např. informace o bezpečnostní situaci ZUŠ je v hrubém rozporu s informacemi od Policie ČR a Městské policie Orlová. 

Stavu ZUŠ je materiálem negativně dramatizován. Je důvodné se ptát na účel. Materiál je nekompletní a z titulu nerovnováhy informací zastupitelstvem neprojednatelný! 

Proto doporučuji:

  • nechť zastupitelstvo předložený materiál pod 6/7 vrátí k doplnění informací o všech možných variantách řešení, a to na úrovni záměru,
  • zároveň nechť uloží předkladateli se vypořádat s námitkami a náměty Petice a podněty Petičního výboru a Města Orlová.

Za Petiční výbor: Táňa GROCHOLOVÁ

Výsledek jednání zastupitelstva MSK

Před zahájením rozpravy náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková (ČSSD) nedoporučila zastupitelstvu rozhodnout o prezentovaném záměru a to z toho důvodu, že tyto věci ještě nebyly uzavřeny a projednány s partnery (v materiálu 6/7 se však píše, že s využitím budovy ZUŠ pro potřeby sociální péče např. pro zařízení domova se zvláštním režimem) – který byl mimo jiné v reportáži České televize představen jako Zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou – vedení města podporuje. To rozporoval i na zastupitelstvu Orlové sám starosta, Ing. Tomáš Kuča (ČSSD), který se vyjádřil, že je to vytrženo z kontextu. V závěru své úvodní řeči Palková říká, že definitivní rozhodnutí doporučuje až na následující období, z čehož usuzujeme, že myslela volební období.

novak_mskHejtman Moravskoslezského kraje Miroslav NOVÁK (ČSSD) ve své řeči po projevech všech zúčastněných pronesl, že nebudou dělat nic, co by bylo v rozporu s obcí.

Nebudeme hlasovat o stěhování a nebudeme rozhodovat bez toho aniž bychom byli v souladu s obcí.
K příspěvku paní Grocholové o vrácení materiálu k dopracování sděluji, že my nemáme co dopracovávat, protože o ničem nerozhodujeme, my bereme na vědomí Petici a jasně tady zaznělo že nebudeme rozhodovat dokud nebude soulad s Orlovou. A pokud hovoříme o souladu s Orlovou, tak možná by bylo dobré, aby to byl opravdu názor orlováků a radnice by mohla vyhlásit referendum. Možná by mohla referendum spojit s Krajskými volbami, aby to nebylo tak finančně náročné.“
V závěru uvedl, že pokud má Petiční výbor pocit, že ČŠI není nezávislý orgán, je nutno se obrátit s interpelací na ministryni školství, protože oni zprávu ČŠI nezpracovávali, ani si ji neobjednali.

 

Závěrem

Můžeme říci, že alespoň na nějakou dobu se podařilo Petičnímu výboru a Městu Orlová odvrátit scénář, který by měl velmi negativní dopad na kulturní dědictví našeho města.

Je však potřebné zůstat stále ve střehu a situaci sledovat, je zcela nezbytné, aby se o tom hovořilo, diskutovalo, jednalo a aby i ostatní veřejná média jako je Moravskoslezský deník, TV Polar a další dali možnost veřejnost informovat o situaci, kterou nelze brát na lehkou váhu.

Velký dík patří vedení města Orlové a také zastupitelům za jejich podporu v této věci a za to, že jim osud orlovské ZUŠ není lhostejný.

Situaci budeme i nadále sledovat a budeme přinášet aktuální informace o kauze orlovské ZUŠ.

 

DROZDÍK Petr

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..